• 0262 641 19 41

  • mailto:caferdemirdas@hotmail.com

  • Gebze/Kocaeli

Sıkca Sorulan Sorular

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintileri düşüldükten sonra kalan net tutarını, 01.06.2016 tarihinden itibaren bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler İşçiye, İş Kanunundan veya toplu iş sözleşmesinden veyahut iş sözleşmesinden doğan a

Fatura malın teslimi ya da hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

VUK hükümlerine göre, düzenlenen irsaliyelerin, faturaları da en geç 7 gün içinde düzenlenmelidir. Ancak, ay sonunda veya ay sonuna 7 günden az süre kalmışken düzenlenen irsaliyeler, Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri gereği en geç o ayın son günü faturalandırılmalıdır.

Vergi mevzuatına göre; değersiz hale gelen malların, firma kayıtlarından çıkarılabilmesi ve gider yazılabilmesi için; Bir dilekçe ile bağlı bulunulan vergi dairesine başvurarak Takdir Komisyonu talep edilmesi, Takdir Komisyonu tarafından söz konusu malların değerinin sıfır "0" olarak takdir edilmesi, Takdir Komisyonu huzurunda imha edilmesi gerekmektedir. Takdir Komisyonu talebi için vergi dairesine verilen dilekçede, takdiri yapılacak malların bulunduğu işyeri, depo vb. yerlerin açık adreslerinin belirtilmesi ve dil

01.11.2008 tarihi itibariyle işyerleri ve aylık 500 TL ve üzerindeki konut kira ödemeleri banka veya posta yolu ile yapılmak zorundadır.  Buna göre; Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 01.11.2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle ispat edilmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenlemeye uymayanlara Ver

Aşağıdaki şartları sağlayan işverenlerin, çalışanların sigorta primlerinden, işveren payının beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine tarafından karşılanır. Buna göre, şartları sağlayan işverenler %11 yerine %6 işveren payı öder. Söz konusu indirimden; hizmet akdi ile personel çalıştıran, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlarla ilgili gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan tüm özel sektör işverenleri faydalanabilir. Kuruma borcu bulunan işverenler, borçlarının tamamını ödedikleri takdirde, yasa

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen sebeplerden birisi ile sona eren işçiye veya işçinin ölümü halinde mirasçılarına, işveren tarafından ödenmesi gereken, işçinin çalışma süresine ve ücretine göre belirlenen tazminattır. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçiye çalıştığı her bir tam yıl için, brüt ücretinin otuz günlük tutarı dikkate alınırken, bir yıldan arta kalan süreler için aynı ücret üzerinden oranlama yapılmak sure

İhbar süreleri aşağıdaki gibi olup, hem işveren hem de çalışan tarafından uygulanması gerekir. Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 Hafta Hizmet Süresi 6 aydan 1,5 yılı kadar sürmüş işçi için 4 Hafta Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 6 Hafta Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 Hafta Bildirim şartına uymayan taraf bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşvere

İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilmek zorundadır. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Diğer bir deyişle yıllık ücretli izin hakkı kullanılmak zorunda olup; başka bir şekilde telafi edilemez. Çalışanların yıllık ücretli izin hakları aşağıdaki gibidir: Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 işgünü, Hizmet süresi beş yıldan fazla on beş yı

Yasal defterlerin ve kayıtların saklanma süresi Vergi Usul Kanunu’na, Türk Ticaret Kanunu’na ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre değişiklik göstermektedir. Vergi Usul Kanunu’na göre; yasal defter ve kayıtların saklanma süresi 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu’na ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre ise bu süre 10 yıldır.

Vergi Usul Kanunu’na göre, mükelleflerin tutmak ve muhafaza etmek zorunda oldukları yasal defter ve belgelerin talep edilmesi halinde, vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz etme yükümlülükleri bulunmaktadır. Yine, Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebepler başlıklı 13. maddesinde; "Mücbir sebepler: Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk; Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler; Kişinin ir

01.01.2015 tarihinden itibaren sözleşmeler için ödenecek damga vergisi, sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 ; kira sözleşmeleri için ödenecek damga vergisi ise sözleşme süresine göre toplam kira bedeli üzerinden binde 1,89 olarak uygulanmaktadır.

Kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla, indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar şunlardır: Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardıml

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç gelir ve kurumlar vergisi kanunlarının uygulaması bakımından bu şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılmaktadır. Buna göre, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç elde edenin hukuki niteliğine göre kâr payı olarak vergilendirilecektir. (dağıtılmış kâr payının net kâr payı tuta

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Kaçakçılık fiili veya bu fiile iştirak nedeniyle vergi ziyaı cezası kesilecek tarhiyata ilişkin vergi ve cezalar hariç, vergi incelemeleri sonucunda bulunan matrah veya matrah farkları üzerine salınacak vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için mükellefler uzlaşma hükümlerinden yararlanabilirler. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Kaçakçılık ve bu fiile iştirak dışındaki fiiller sonucu verg

KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler KDV'den müstesnadır. Bu hüküm uyarınca, kurumların aktiflerinde, belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların (arsa, arazi, bina) satışı KDV'den istisna olup, bu satışların müzayede suretiyle gerçekleşmesinin belirtilen duruma etkisi yoktur. Ancak, istisna

87.03 GTIP (Binek oto)tanımı: 1+1 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bul